Бүтэц, зохион байгуулалт

 1. Эрдмийн зөвлөл

  Захирал

  Захиргааны зөвлөл

 2. Дэд захирал

  1. Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

  2. Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

  3. Аюулгүй байдал, үйлчилгээний хэлтэс

  4. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хэлтэс

  5. Үзэсгэлэн, үзүүллэг зохион байгуулалтын хэлтэс

  6. Бүртгэл мэдээллийн хэлтэс

  7. Сан хөмрөг хадгалалт, хамгаалалтын хэлтэс

  8. Боловсрол, олон нийтийн харилцаа, маркетингийн хэлтэс